Vedtægter

Billede: Racool_studio

Love for Dansk Selskab for Ophavsret

Vedtaget ved den konstituerede generalforsamling den 26. november 1954 med senere ændringer

§ 1
Selskabets navn er Dansk Selskab for Ophavsret.
Hjemstedet er København.
Selskabet har til formål ved foredrag, diskussioner, publikationsvirksomhed m.v. at fremme interessen for og kendskabet til ophavsretlige og dermed beslægtede spørgsmål og bidrage til dette retsområdes udvikling.
Selskabet skal søge samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland.

Love for Dansk Selskab for Ophavsret

Vedtaget ved den konstituerede generalforsamling den 26. november 1954 med senere ændringer

§ 2
Bestyrelsen kan som medlemmer optage dels personer, som har faglig interesse for selskabets formål, dels offentlige og private institutioner, organisationer og selskaber, inden for hvis virksomhed ophavsretten eller dermed beslægtede spørgsmål har betydning.
Årskontingent for enkeltpersoner er 300 kr., 1.500 kr. for virksomheder og organisationer mv., og 7.500 kr. for virksomheder og organisationer mv. med mere end 100 ansatte.*)
Udmeldelse kan ske til udgangen af et kalenderår.

§ 3
Der kan inden for foreningen dannes en gruppe bestående af de medlemmer, der tilslutter sig Association Littéraire et Artistique Internationale.

§ 4
Ved afstemninger har organisationer m.v. såvel som personlige medlemmer en stemme hver. Ved henvendelser til myndigheder, offentligheden eller internationale organisationer o. lign. har den eller de i spørgsmålet interesserede faglige organisationer ret til at give særskilt udtryk for deres standpunkt.

§ 5
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af en bestyrelsesleder og 4-8 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår hvert andet år, første gang efter lodtrækning. Genvalg er tilladt.
Ved ledighed i årets løb kan bestyrelsen supplere sig med et eller flere medlemmer, der fungerer til næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen vælger af sin midte en vicebestyrelsesleder samt ansætter en sekretær, der kan være medlem af bestyrelsen. Selskabet tegnes af bestyrelseslederen og sekretæren i forening.

§ 6
På den ordinære generalforsamling, der afholdes i København hvert år i april måned, behandles årsberetningen, regnskab aflægges og valg af bestyrelsen foretages, endvidere vælges to revisorer.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.
Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen skal angive dagsorden for mødet.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent, og skal gøre det snarest muligt, såfremt der foreligger motiveret anmodning herom fra mindst en fjerdedel af selskabets medlemmer.

§ 7
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 8
Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning, hvortil der kræves, at mindst to tredjedele af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 9
I tilfælde af, at selskabet opløses, anvendes dets midler til lignende formål som de, der er fastsat i § 1 for selskabet. Beslutning herom træffes af den generalforsamling, som beslutter selskabets opløsning.

Således vedtaget den 26. november 1954.

*) Senest fastsat ved generalforsamlingsbeslutning af 6. april 2022. Ved generalforsamlingsbeslutning af 29. april 2015 var tallene henholdsvis 300 kr. og 1.500 kr. Ved selskabets stiftelse i 1954 var tallene henholdsvis 30 kr. og 75 kr.