Østre Landsret træffer afgørelse i en sag om ophavsretlig beskyttelse af keramik

Østre Landsret har den 27. maj 2021 afsagt dom i en sag vedrørende F&H A/S og Christian Bitz’ anke af en Sø- og Handelsretsdom om, at markedsføringen og salg af en del af Bitz-stellet krænkede keramikeren Würtz’ ophavsret og rettigheder efter markedsføringsloven.

Landsretten nåede frem til samme resultat som Sø- og Handelsretten. Omdrejningspunktet for ankesagen var, hvilke Würtz-produkter Bitz-stellet krænkede efter ophavsretsloven og markedsføringsloven. Retten fandt kun en del af Würtz-produkterne omfattet af ophavsretskrænkelsen, da det alene var godtgjort, at en del af produkterne kunne indgå i bedømmelsen.  

Det var utvivlsomt, at Würtz-produkterne nød ophavsretlig beskyttelse. Retten henviste til, at produkterne var udtryk for kunstnerens egen intellektuelle frembringelse, idet værkerne afspejlede hans personlighed og udtrykte hans frie og kreative valg, og at værkerne kunne identificeres på tilstrækkelig præcis og objektiv vis. Det blev bl.a. tillagt vægt, at der var tale om hånddrejet og håndglaseret keramik af høj kvalitet med individuelle variationer i form, godstykkelse mv., der understregede, at der var tale om håndlavede produkter. Selve produkternes glasurudtryk kunne efter landsrettens opfattelse ikke identificeres tilstrækkelig præcist og objektivt til at nyde selvstændig ophavsretlig beskyttelse.

Retten fastslog, at nogle af produkterne i Bitz-stellet ud fra en helhedsvurdering fremstod som Würtz originalværker i ændret skikkelse, da de karakteristiske træk i Würtz’ værker var genspejlet i en sådan grad, at de for det utrænede øje gav samme identitetsoplevelse. Det blev lagt til grund, at F&H og Christian Bitz bevidst havde forsøgt at efterligne Würtz’ værker, hvilket udgjorde en krænkelse af ophavsrettighederne til værkerne og var i strid med markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik.

F&H og Christian Bitz blev bl.a. forbudt at markedsføre og sælge de produkter, der udgjorde en krænkelse af Würtz originalværker. Spørgsmålet om erstatning- og vederlagsudmålingen bliver afgjort ved en senere afgørelse af Sø- og Handelsretten.  

Læs dommen her.