Advokat Hanne Kirks artikel: Stort og småt om fortolkning af aftaler om overdragelse af ophavsrettigheder

Advokat Hanne Kirk bidrog sidste år til Festskrift til Jørgen Blomqvist (2021) med artiklen ”Stort og småt om fortolkningen af aftaler om overdragelse af ophavsrettigheder”.

 

Her undersøger og diskuterer Hanne Kirk specialitetsgrundsætningens betydning i dansk ret. Med særligt fokus på MLTR-sagen gennemgår Hanne Kirk retspraksis vedrørende specialitetsgrundsætningen. Festskriftet er udgivet før Højesteret afsagde dom i MLTR sagen, hvorfor det alene er by- og landsrettens begrundelser og afgørelser, der er taget stilling til.

 

Også specialitetsgrundsætningens indflydelse på arbejdstageres ophavsret og DSM-direktivets ”bestseller-klausul” bliver omtalt.

 

Hanne Kirk kommer frem til, at specialitetsgrundsætningen har det svært i dansk ret, og at der er et ”gap” mellem intentionerne bag specialitetsgrundsætningen og anvendelsen heraf i praksis.

 

Der er givet tilladelse til at dele artiklen. Referencer og anden brug forudsætter kreditering. Artiklen kan læses her.